xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Všeobecné obchodní podmínky

podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tyto všeobecné obchodní podmínky uzavřely strany s vědomím, že kupní smlouva na dodávku zboží byla uzavřena písemně nebo ústně, přičemž byl dohodnut předmět smlouvy a kupní cena, které jsou nesporné.

 1. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo prostřednictvím oprávněné osoby.
 2. Zboží je určeno výhradně pro přímou potřebu kupujícího a nesmí být bez souhlasu prodávajícího dále prodáváno.
 3. Nebude-li sjednáno jinak, je místem plnění sklad v sídle kupujícího nebo jiné jim určené místo.
 4. Cena zboží je včetně dopravy zboží ke kupujícímu. Není-li způsob dopravy předem dohodnut, bude ji zajišťovat prodávající dle vlastního rozhodnutí. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
 5. Zboží odpovídá platným technickým listům a specifikacím
 6. Skladovatelnost zboží je stanovena na 24 měsíců ode dne výroby zboží, není-li na obalu výrobku uvedeno jinak. Prodávající ručí za kvalitu nátěrového hmoty za předpokladu dodržení platných norem pro skladování nátěrových hmot a dodržení aplikačních postupů. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při vyřizování případných reklamací v rámci ustanovení občanského zákoníku.
 7. Prodávané zboží je účtováno za smluvní ceny (zákon o cenách č. 526/90 Sb.) K cenám je účtována DPH ve výši dle platné legislativy.
 8. Dohodnutou kupní cenu je prodávající oprávněn vyfakturovat dnem expedice, tj. dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci. Dnem úhrady faktury je den připsání fakturované částky na účet prodávajícího.  Za každý den prodlení se zaplacením faktury po sjednaném termínu splatnosti je kupující povinen podle ustanovení § 1802 občanského zákoníku uhradit úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky až do jejího zaplacení.
 9. Faktury vystavené v EUR musí být hrazeny výlučně na EURo účet prodávajícího. Jiná úhrada faktur vystavených v EUR je možná pouze po písemné dohodě s prodávajícím. Pro výpočet základu daně a výše DPH se u faktur vystavených v EUR použije kurz ČNB k prvnímu dni v měsíci, ve kterém byla faktura vystavena.
 10. Kupující se stává vlastníkem zboží až okamžikem jeho úplného zaplacení.
 11. Prodávající není povinen plnit za předpokladu, že kupující neuhradil vůči prodávajícímu jakýkoliv svůj závazek po splatnosti z předcházejícího období.
 12. V případě, že kupující má zaniknout, ať již rozdělením, sloučením, splynutím čí zrušením bez likvidace nebo s likvidací, nebo má dojít k prodeji podniku nebo jeho části, případně ke vkladu podniku či části do jiné společnosti, je kupující povinen bezodkladně sdělit tuto skutečnost prodávajícímu včetně právního nástupce a likvidátora. Při nesplnění této povinnosti je kupující povinen uhradit vzniklou škodu. V případě, že je kupující v platební neschopnosti, nebo je na něj podán návrh, případně proti němu vedeno insolvenční řízení je prodávající oprávněn požadovat okamžitou úhradu všech faktur.
 13. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, jediným rozhodcem jmenovaným předsedou soudu podle jeho Řádu..
 14. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nahrazují všechny dosavadní obchodní podmínky prodávajícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.